Tomášikova 23, 5. poschodie, 831 04 Bratislava

Informácie o spracovávaní osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov

itStep Bratislava, s. r. o., so sídlom Tomášikova 16529/23, Bratislava – mestská časť Ružinov 831 04, Slovenská republika, IČO: 50 346 881, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 119289/B, ďalej len „itStep Bratislava“, si vysoko váži dôveru svojich členov a zo všetkou zodpovednosťou dbáme na to, aby sme rešpektovali Vaše súkromie a dôvernosť informácií vrátane osobných údajov, ktoré od Vás získavame.

 

I. Úvodom

V súvislosti s prijatím novej právnej úpravy regulujúcej ochranu osobných údajov (zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES) nám vznikol celý rad povinností, ktoré sme aplikovali do nášho systému ochrany, tak aby Vaše súkromie a Vaša dôvera v nás zostala vždy na vysokej úrovni. Priebežne ďalej sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti, ktoré budeme zapracovávať do nášho systému ochrany. Môžeme Vás ubezpečiť, že neustále pracujeme na zamedzení ohrozenia Vašich záujmov a na tom, aby ochrana Vášho súkromia bola vždy na vysokej úrovni.

 

Pojmy použité v týchto Zásadách majú nasledujúci význam:

 

Osobné údaje – sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Plnenie zmluvy – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na to, aby itStep Bratislava mohla plniť záväzky voči svojim členom

Súhlas – je akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav Vašej vôle vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým vyjadrujete súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.

Zodpovedný subjekt: itStep Bratislava, s. r. o., so sídlom Tomášikova 16529/23, Bratislava – mestská časť Ružinov 831 04, Slovenská republika, IČO: 50 346 881,

Kontaktná adresa: Tomášikova 16529/23, Bratislava – mestská časť Ružinov 831 04, Slovenská republika

II. Kategória osobných údajov, ktoré spracúvame

V súvislosti s našou činnosťou je nevyhnutné spracovávať niektoré z Vašich osobných údajov. Spracovanie osobných údajov realizujeme za účelom riadneho plnenia našich povinností, ktoré sú obsahom našich záväzkov z uzatvorených zmlúv alebo vyplývajú z nášho oprávneného záujmu. Vaše osobné údaje spracuvávame okrem iného aj za účelom Vášho priameho marketingu.

Za týmto účelom spracuvávame Vaše osobné údaje výlučne v rozsahu primeranom, relevantnom a obmedzenom na nevyhnutný rozsah, ktorý je daný účelom, na ktorý sa spracúvajú. Vaše osobné údaje spracúvame tiež po nevyhnutnú dobu, ktorá vyplýva z obsahu udeleného súhlasu prípadne z trvania oprávneného záujmu.

Konkrétna kategória osobných údajov je uvedená v Tabuľke v závere týchto Zásad spracovania osobných údajov.

III. Účel spracovania osobných údajov

Cieľom itStep Bratislava, s. r. o. je zabezpečiť a realizovať všetky formy vzdelávania, profesionálnych kurzov hlavne v oblasti informačných technológii. Za týmto účelom a účelom organizuje itStep Bratislava, s. r. o. kurzy vzdelávania v rôznych oblastiach a v rôznych formách.

Konkrétny účel spracovania osobných údajov je uvedený v Tabuľke v závere týchto Zásad spracovania osobných údajov.

IV. Právny dôvod spracovania osobných údajov

V zmysle v úvode citovaných právnych predpisov je nevyhnutné osobné údaje spracovávať zákonným spôsobom. Tento znamená, že Vaše osobné údaje môžeme spracovávať len na základe presne stanovených skutočností.

Jednou z nich je spracúvanie Vašich osobných údajov na nevyhnutné plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti.

Zákonným spôsobom spracovania Vašich osobných údajov je aj Váš slobodný, ničím neviazaný a aktívne prejavený súhlas.

Zákonným spôsobom spracovania Vašich osobných údajov je aj náš oprávnený záujem avšak len rozsahu, v ktorom tento neprevažuje Vaše práva .

Konkrétny právny dôvod spracovania osobných údajov je uvedený v Tabuľke v závere týchto Zásad spracovania osobných údajov.

V. Sprístupnenie Vašich osobných údajov

Spracovaním Vašich osobných údajov vykonávame v zmysle udeleného súhlasu a oprávneného záujmu. Uvedené v niektorých situáciách vyžaduje sprístupnenie/prenos Vašich osobných údajov tretím stranám. Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu poskytujeme iným subjektom len v rámci

Európskej únie a štátom, pri ktorých existuje rozhodnutie Európskej Komisie, že tretia krajina, územie alebo jeden či viaceré určené odvetvia v danej tretej krajine alebo medzinárodná organizácia zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

VI. Marketing

Za účelom plnenia povinností, ktoré nám vyplývajú z uzatvorených zmlúv s našimi klientmi a zmlúv uzatvorených s našimi zmluvnými partnermi Vám môžeme zasielať informácie, ktoré majú, alebo môžu mať povahu reklamy. V prípade, ak by Vás zasielanie uvedených informácií neprimerane obmedzovalo alebo vyrušovalo, vždy môžete požiadať o jej zrušenie. V tomto prípade prosím informujte zodpovedný subjekt na kontaktnej adrese.

VII. Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

 •  máte právo a nie povinnosť nám poskytovať svoje osobné údaje
 •  máte právo od nás požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby a informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, o účele, kategórii a dobe spracovania osobných údajov
 •  máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov v danom prípade, ale nemôžete plnohodnotne vykonávať Vaše práva vyplývajúce z členstva v itStep Bratislava, s. r. o
 •  máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov,
 •  máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje a to v prípade najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali, alebo ak odvoláte súhlas na spracovanie osobných údajov
 •  máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov a to v prípade ak by ste namietali správnosť Vašich osobných údajov, a to počas obdobia, ktoré nám umožňuje overiť si ich správnosť,
 •  máte právo, aby sme Vás informovali o oprave Vašich osobných údajov, vymazaní Vašich osobných údajov alebo obmedzení ich spracúvania, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie,
 •  máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,
 •  máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov a to z dôvodu nedostatku oprávneného záujmu spracúvaní Vašich osobných údajov na našej strane, alebo neexistencii právneho nároku. Do doby ich nepreukázania nesmieme spracúvať osobné údaje
 •  máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týka alebo Vás obdobne významne ovplyvňuje, v takom prípade je nutné toto rozhodnutie preskúmať človekom
 •  máte právo podať návrh na začatie konania, aby národná autorita v oblasti ochrany osobných údajov mohla zistiť, či došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných
 • údajov na tieto účely pripájame kontakt na príslušnú národnú autoritu v Slovenskej republike https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/main-content/o-nas
 •  pre všetky Vaše žiadosti platí, že ak boli podané v elektronickej podobe poskytneme informácie v elektronickej podobe, ak ste nepožiadali o poskytnutie informácie iným spôsobom. V prípade inej podoby Vašej žiadosti je podoba odpovede na našom rozhodnutí avšak vždy tak, aby bola odpoveď doručená
 •  pre všetky Vaše žiadosti ohľadne osobných údajov platí, že tieto sa vybavujú bezodplatne. Ak je Vaša žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

 

 

VIII. Tabuľka

Druh a zdroj osobných údajov Účel Právny dôvod Doba uchovávania

Identifikačné údaje:

meno a priezvisko

titul

dátum narodenia,

rodné číslo, číslo

občianskeho preukazu,

fotografiu

osobné údaje

obsiahnuté v platnom

cestovnom doklade

obsiahnuté v

európskom preukaze

zdravotného poistenia,

údaje obsiahnuté v

doklade o cestovnom

poistení

osobné údaje

obsiahnuté v potvrdení

lekára o zdravotnej

spôsobilosti dotknutej

osoby

 

Zdroj:

Zmluvný partner

Umožnenie itStep Bratislava, s. r. o. vykonávať činnosti podľa uzatvorenej zmluvy. Umožnenie itStep Bratislava, s. r. o. zasielanie marketingu, reklamných a propagačných činností Umožniť itStep Bratislava, s. r. o. plniť právne povinnosti, ktoré sa na ňu vzťahujú, vrátane vybavovania žiadostí úradov o prístup k osobným údajom.

Súhlas Plnenie zmluvy

 

Súhlas Plnenie zmluvy

Oprávnený záujem

 

Zákonná povinnosť

5 rokov

 

 

5 rokov

 

10 rokov

Kontaktné údaje:

bydlisko (trvalý pobyt,

prechodný pobyt),

emailová adresa,

telefónne číslo,

Zdroj:

Zmluvný partner

Umožnenie itStep Bratislava, s. r. o. plnenie v zmysle uzatvorenej zmluvy Kontaktovanie zmluvného partnera

Umožniť itStep Bratislava, s. r. o. plniť právne povinnosti, ktoré sa na ňu vzťahujú, vrátane vybavovania žiadostí úradov o prístup k osobným údajom.

Súhlas Plnenie zmluvy Oprávnený záujem Súhlas

 

 

Plnenie zmluvy

 

 

 

Zákonná povinnosť

5 rokov

 

 

 

5 rokov

 

 

 

10 rokov

Informácie

o zdravotnom stave:

zdravotná poisťovňa,

informácie o

zdravotnom stave v

rozsahu označenia

alergií

používaných liečiv

údaje obsiahnuté v

európskom preukaze

zdravotného poistenia,

údaje obsiahnuté v

doklade o cestovnom

poistení

osobné údaje

obsiahnuté v potvrdení

lekára o zdravotnej

spôsobilosti dotknutej

osoby

Zdroj:

Zmluvný partner

Umožnenie itStep Bratislava, s. r. o. plnenie v zmysle uzatvorenej zmluvy Umožniť itStep Bratislava, s. r. o. plniť právne povinnosti, ktoré sa na ňu vzťahujú, vrátane vybavovania žiadostí úradov o prístup k osobným údajom.

Súhlas Plnenie zmluvy Oprávnený záujem

 

 

 

 

Zákonná povinnosť

5 rokov

 

 

 

 

 

10 rokov

Školské výsledky:

najvyššie dosiahnuté

vzdelanie a jeho práce

vytvorené v procese

štúdia ako aj kódov a

podkladov pre

vytvorenie týchto prác

Zdroj:

Zmluvný partner

Umožnenie itStep Bratislava, s. r. o. plnenie v zmysle uzatvorenej zmluvy Súhlas Plnenie zmluvy Oprávnený záujem 5 rokov