STEP IT Academy | Učíme od roku 1999. Vysoko kvalitné IT vzdelávanie pre dospelých a deti. Pripravujeme programátorov, dizajnérov a systémových inžinierov, ktorých nebude možné nahradiť umelou inteligenciou. Na ceste k dosiahnutiu tohto cieľa študentov učíme ako pochopiť úlohy, realizovať projekty a pracovať v tíme. To všetko naviac k vedomostiam, ktoré tvoria jadro daného kurzu.

Váš prehliadač Internet Explorer je zastaraný!

Prosíme, použite Google Chrome, Safari, Mozilla Firefox, Opera

Súhlas GDPR

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

itStep Bratislava, s.r.o., Sídlo:

Tomášikova 16529/23, 831 04 Bratislava

 

Telefón: (+421 948 867 005)

 

v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2 písm. a)/ a súvisiacich ustanovení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb

o spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice

95/46/ES, ďalej len "nariadenie".

Súhlas

a. svojím podpisom alebo vyhlásením alebo jednoznačným aktívnym potvrdzujúcim úkonom

(slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle), ďalej len

"Podpis" na tomto súhlase so spracovaním osobných údajov, ďalej len "súhlas"; čestne

Vyhlasujem, že v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) a článku 9 ods. 2 písm. a) nariadenia

Dobrovoľne a slobodne dávam ako dotknutá osoba spoločnosti itStep Bratislava, s.r.o., Sídlo:

Tomášikova 16529/23, 831 04 Bratislava, IČO: 50346881, ďalej len Step

ako prevádzkovateľ informačného systému, v ktorom sú s použitím automatizovaných a

neautomatizovaných prostriedkov spracovávané údaje fyzických osôb, súhlas so

spracovaním, nakladaním, udržovaním a využívaním svojich osobných údajov v tomto rozsahu: meno,

priezvisko, titul, adresa (ulica a číslo, PSČ, mesto), telefónne číslo, e-mailový kontakt, fotografia,

na obdobie 5 rokov od dátumu tohto súhlasu.

 

b. Podpisom tohto súhlasu zároveň vyhlasujem, že beriem na vedomie a súhlasím s tým, že itStep Bratislava, s.r.o. je oprávnená vykonať prevod

mojich osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu do krajín, ktoré podľa rozhodnutia Európskej

Komisie zaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov v potrebnom rozsahu

na dosiahnutie účelu spracovania osobných údajov.

 

c. V prípade iného prevodu ako prevodu uvedeného v bode b/ musí spoločnosť itStep Bratislava, s.r.o. najprv, t. j.

pred samotným prenosom osobných údajov informovať dotknutú osobu o identifikácii tretej krajiny

a o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo poskytnúť

odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky.

 

d. Účelom spracovania osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je zabezpečenie riadneho výkonu

vyplývajúce z uzavretej zmluvy o zabezpečení štúdie.

 

e. Účelom spracovania osobných údajov vo vyššie uvedenom rozsahu je vykonávanie marketingu,

reklamné a propagačné činnosti prevádzkovateľa.

 

 

 

f. Právnym základom spracovania osobných údajov je súhlas so spracovaním v zmysle

Článok 6 ods. 1 písm. a/ nariadenia.

 

g. Zároveň vyhlasujem, že všetky osobné údaje, ktoré som uviedol v tomto súhlase, sú

pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne a slobodne.

 

2. Dotknutá osoba (t. j. osoba, ktorá udelila tento súhlas) v zmysle nariadenia si je vedomá, že

 

a) má právo a nie povinnosť poskytnúť svoje osobné údaje spoločnosti itStep Bratislava, s.r.o. ako prevádzkovateľovi

jeho osobné údaje,

 

b) že poskytnutie osobných údajov nie je podmienkou pre uzavretie Zmluvy o zabezpečení štúdia.

 

c) že identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa sú itStep Bratislava, s.r.o., sídlo:

Tomášikova 16529/23, 831 04 Bratislava, e-mailový kontakt: bratislava@itstep.org, Tel:

+421 948 867 005

 

d) doba uchovávania osobných údajov je obmedzená na 5 rokov od posledného udelenia

súhlasu,

 

e) dotknutá osoba má právo požadovať od spoločnosti itStep Bratislava, s.r.o. ako prevádzkovateľa prístup k

osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, a informácie o tom, či je itStep Bratislava, s.r.o.

spracúva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, účel, kategóriu a trvanie spracúvania osobných údajov

a ďalšie.

 

f) že má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

 

g) že má právo na opravu nepresných osobných údajov spoločnosťou itStep Bratislava, s.r.o. bez zbytočného odkladu

údaje, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ ide o účel spracovania osobných údajov, dotknutá osoba má právo

vyplniť neúplné osobné údaje,

 

Step IT Academy

h) že má právo na to, aby spoločnosť itStep Bratislava, s.r.o. bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa ho týkajú

najmä, ale nie výlučne, ak osobné údaje už nie sú potrebné na

účel, na ktorý boli získané alebo inak spracované, alebo ak tento súhlas odvolá,

 

i) že má právo na to, aby spoločnosť itStep Bratislava, s.r.o. obmedzila spracúvanie osobných údajov v týchto prípadoch

najmä, ale nie výlučne, ak dotknutá osoba spochybňuje presnosť osobných údajov a

počas obdobia umožňujúceho spoločnosti itStep Bratislava, s.r.o. overiť správnosť osobných údajov, ktoré má

právo byť informovaný spoločnosťou itStep Bratislava, s.r.o. o oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov

alebo obmedziť spracúvanie osobných údajov, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo

nevyžaduje neprimerané úsilie,

 

j) že má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, poskytnuté spoločnosťou itStep Bratislava, s.r.o. v

v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo prenášať tieto

osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné,

 

k) že má právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov a voči spoločnosti itStep Bratislava, s.r.o. z dôvodu

neexistencia oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov alebo neexistencia právneho

vpravo. 

 

l) že osobné údaje spracúvané na základe tohto súhlasu podliehajú aj automatizovanému

spracovanie,

 

m) že má právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na

automatizované spracovanie osobných údajov vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré

sa jej dotýka alebo ju podobne významne ovplyvňuje, pričom v takom prípade musí byť toto rozhodnutie

preskúmané človekom

 

n) že má právo podať návrh na začatie konania pred vnútroštátnym orgánom v oblasti ochrany osobných údajov

určiť, či pri spracúvaní osobných údajov fyzických osôb došlo k porušeniu ich práv.

údajov alebo že došlo k porušeniu nariadenia alebo vnútroštátneho nariadenia o ochrane údajov.

Vzor žiadosti je uverejnený na webovej stránke Národného úradu na ochranu údajov,

 

o) že ak nemá plnú spôsobilosť na právne úkony, jeho práva sa môžu vykonávať

právny zástupca,

 

p) že ak dotknutá osoba nie je nažive, jej práva podľa zákona o ochrane údajov,

môže vykonávať blízka osoba,

 

q) že spoločnosť itStep Bratislava, s.r.o. si nesmie vynútiť alebo podmieniť súhlas dotknutej osoby hrozbou

odmietnutie zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti uloženej zákonom.

 

r) pre všetky žiadosti dotknutej osoby itStep Bratislava, s.r.o. platí, že ak sú podané v elektronickej podobe, itStep Bratislava, s.r.o.

poskytne informácie v elektronickej forme, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o informácie iným spôsobom. V prípade inej formy žiadosti dotknutej osoby sa forma odpoveď spoločnosti itStep Bratislava, s.r.o. na jej rozhodnutie, ale vždy tak, aby bola odpoveď doručená

 

s) všetky žiadosti dotknutej osoby sa vybavujú bezplatne, pokiaľ neexistuje

inak. Ak je žiadosť osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná

najmä pre svoju opakujúcu sa povahu môže vyžadovať primeraný

poplatok s prihliadnutím na administratívne náklady, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti,

 

3. Dotknutá osoba (t. j. osoba, ktorá tento súhlas udelila) sa má právo na základe písomnej žiadosti odvolať

itStep Bratislava, s.r.o. požadovať:

 

a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme

systém v tomto rozsahu: identifikačné údaje sprostredkovateľa; informácie o dobrovoľnom alebo

povinnosť poskytnúť požadované osobné údaje; tretie strany, ak sa očakáva alebo

očakáva sa alebo sa predpokladá, že im budú osobné údaje sprístupnené; forma sprístupnenia, ak sa majú osobné údaje

zverejnenie; okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené

tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo sa rozumie, že osobné údaje budú poskytnuté týmto krajinám.

 

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal svoje osobné údaje

na spracovanie.

Táto webová stránka používa cookies

Zásady ochrany osobných údajov a právne informácie